VietNam Vietnam (vi)
Blog banner

Cửa hàng ở Tp. Hồ Chí Minh

01 10/2019

Nova Kitchen - Quận 10

https://www.google.com/maps/place/277+T%C3%B4+Hi%E1%BA%BFn+Th%C3%A0nh,+Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+12,+Qu%E1%BA%ADn+10,+H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Minh,+Vi%E1%BB%87t+Nam/@10.7772316,106.6651161,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x31752edb28eec985:0x71d97a12d18b1c92!8m2!3d10.7772316!4d106.6651161?hl=vi-VN
Xem thêm
01 10/2019

Nova Kitchen - Quận 7

https://www.google.com/maps/place/483b+Nguy%E1%BB%85n+Th%E1%BB%8B+Th%E1%BA%ADp,+T%C3%A2n+Phong,+Qu%E1%BA%ADn+7,+H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Minh,+Vi%E1%BB%87t+Nam/@10.7392085,106.7055627,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x31752f9b8e59e553:0xcc39914a72dbbe02!8m2!3d10.7392032!4d106.7077514?hl=vi-VN
Xem thêm
01 10/2019

Công ty TNHH Nội Thất Sài Gòn Xanh

https://www.google.com/maps/place/S%C3%A0n+G%E1%BB%97+S%C3%A0i+G%C3%B2n+Xanh/@10.8342027,106.6686248,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x50be7bd179ac34b8!8m2!3d10.8342027!4d106.6686248
Xem thêm