VietNam Vietnam (vi)

DỰ ÁN THAM KHẢO

Bệnh viện “HM NUEVO BELEN DE MADRID”

THÔNG TIN DỰ ÁN:

 Thiết kế: Angela Muller y Marta
 Gia công: Jucalbe Carpinteria
 Vật liệu: Đá Hi-macs S203 (Sky Blue)