VietNam Vietnam (vi)

DỰ ÁN THAM KHẢO

C/SD 6092

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

 Loại sàn: Sàn chống tĩnh điện Staticpulse
 Tổng độ dày: 3.0/2.0 mm Dạng tấm
 Kích thước:

 600 x 600 mm

 610 x 610 mm