VietNam Vietnam (vi)

DỰ ÁN THAM KHẢO

DLT 8831-01/02


 Loại sàn: Heterogeneous acoustic sheet 
 Tổng độ dày: 2.2 mm
 Lớp bảo vệ: 0.5 mm
 Kích thước: 2 x 20 m
 Khối lượng 2,200 g/m²