VietNam Vietnam (vi)

DỰ ÁN THAM KHẢO

KARIS


 Kích thước: 1,600 x 3,300 mm
 Độ dày: 20mm, 30mm