VietNam Vietnam (vi)

DỰ ÁN THAM KHẢO

RED LES 6200-01


 Loại sàn: Heterogeneous acoustic sheet 
 Tổng độ dày: 4.0 mm
 Lớp bảo vệ: 0.5 mm
 Kích thước: 1.8 x 16 m
 Khối lượng 3,000 g/m²