VietNam Vietnam (VI)

THÔNG TIN CHI TIẾT

A01L Muse

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

 Kích thước: 1,400 x 3,000 mm

 1,600 x 3,200 mm

 1,600 x 3,300 mm

 Độ dày: 20 mm, 30 mm