VietNam Vietnam (vi)

DỰ ÁN THAM KHẢO

OCTAVE

THÔNG TIN SẢN PHẨM

 Kích thước:

 1,400 x 3,000 mm

 1,600 x 3,200 mm

 Độ dày: 20mm, 30mm