VietNam Vietnam (vi)

DỰ ÁN THAM KHẢO

WOOD SNR 2911-01


 Loại sàn: Heterogeneous acoustic sheet 
 Tổng độ dày: 4.5 mm
 Lớp bảo vệ: 0.55 mm
 Kích thước: 1.83 x 23 m
 Khối lượng 3,200 g/m²