VietNam Vietnam (vi)

DỰ ÁN THAM KHẢO

Bark WCS 2006

Tên sản phẩm: Bark

Mã sản phẩm:

- Dạng cuộn: WCS 2006

3.5mm x 2,000mm x 20m/cuộn

- Dạng tấm: WCT 2006

3.5mm x 500mm x 500mm

5.0mm x 500mm x 500mm