VietNam Vietnam (vi)

DỰ ÁN THAM KHẢO

CF 28105-02

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

 Loại sàn: Acoustic Sheet - Comfort 3.4
 Tổng độ dày: 3.4 mm Dạng cuộn
 Kích thước: 2 m x 20 m
 Lớp bảo vệ: 0.7 mm
 Trọng lượng: 3,000 g/m²