VietNam Vietnam (vi)

DỰ ÁN THAM KHẢO

ML22

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

 Chiều rộng: 122cm(48in)
 Chiều dài:  50m(164ft)/cuộn
 Độ dày: 0.42mm