VietNam Vietnam (vi)

DỰ ÁN THAM KHẢO

RO108 Mandalay Bay

THÔNG TIN SẢN PHẨM

 Kích thước: 1,400 x 3,000 mm
 Độ dày: 20mm