VietNam Vietnam (vi)

DỰ ÁN THAM KHẢO

LU104 Avalon

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

 Kích thước: 1,400 x 3,000 mm (4.2 SQM/Slab)
 Độ dày: 20m