VietNam Vietnam (vi)

DỰ ÁN THAM KHẢO

UN 25707

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

 Loại sàn: Commercial Sheet - MediStudio
 Tổng độ dày: 2.0 mm / 3.0 mm Dạng cuộn
 Kích thước: 2 m x 20 m
 Lớp bảo vệ: 0.7 mm